Wat is de zelfbeschikkingstheorie? Motivatie van binnenuit versus van buitenaf

Wist je dat jouw motivatie om dingen te doen kan variëren tussen van binnenuit komen of van buitenaf worden beïnvloed? Dit is waar de zelfbeschikkingstheorie om draait. In deze theorie wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsieke motivatie, die voortkomt uit jouw eigen waarden en interesses, en extrinsieke motivatie, die wordt aangewakkerd door externe beloningen of straffen. Door te begrijpen hoe jouw motivatie werkt, kun je meer voldoening halen uit je activiteiten en keuzes. Het is een interessant concept dat je kan helpen om bewuster te worden van wat jou écht drijft.

Wat is zelfbeschikkingstheorie?

De zelfbeschikkingstheorie is een intrigerende benadering die de motivatie van individuen verklaart en onderzoekt. Het legt de nadruk op de innerlijke drijfveren die ons gedrag sturen en hoe deze drijfveren bijdragen aan onze psychologische behoeften en welzijn.

Oorsprong en basisprincipes

De zelfbeschikkingstheorie vindt zijn oorsprong in het werk van Edward L. Deci en Richard M. Ryan, psychologen die geloven dat mensen van nature actief streven naar groei, integratie en welzijn. De basisprincipes van deze theorie zijn gericht op het begrijpen van wat individuen motiveert om bepaalde acties te ondernemen.

Kernbehoeften volgens de theorie

Volgens de zelfbeschikkingstheorie zijn er drie kernbehoeften die essentieel zijn voor intrinsieke motivatie en psychologisch welzijn: behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid. Deze behoeften vormen de basis van ons gedrag en beïnvloeden hoe we ons voelen en functioneren in verschillende aspecten van het leven.

Behoefte aan autonomie

De behoefte aan autonomie verwijst naar het verlangen om keuzes te maken op basis van eigen interesses en waarden, en om een gevoel van controle te ervaren over ons leven. Wanneer je autonomie ervaart, voel je je gemotiveerd van binnenuit en neem je verantwoordelijkheid voor je acties.

 • Autonomie stimuleert zelfsturing en intrinsieke motivatie.
 • Het hebben van keuzemogelijkheden vergroot het gevoel van autonomie.
Behoefte aan competentie

De behoefte aan competentie houdt in dat we streven naar het gevoel van bekwaamheid en effectiviteit in onze activiteiten. Wanneer we ons competent voelen, ervaren we voldoening en zelfvertrouwen, wat onze motivatie en welzijn bevordert.

 • Competentie wordt versterkt door uitdagingen en feedback die groei mogelijk maken.
 • Het behalen van successen draagt bij aan een gevoel van competentie.
Behoefte aan verbondenheid

De behoefte aan verbondenheid draait om het verlangen naar relaties, connectie en betekenisvolle interacties met anderen. Het ervaren van verbondenheid geeft ons een gevoel van empathie, steun en waardering, wat essentieel is voor ons psychologisch welzijn.

 1. Sociale relaties en ondersteunende netwerken bevredigen de behoefte aan verbondenheid.
 2. Empathie en wederzijdse afhankelijkheid spelen een belangrijke rol in het vervullen van deze behoefte.

Motivatie: de drijfveer van ons handelen

Motivatie is de motor achter al onze acties en beslissingen. Het stuurt ons gedrag en bepaalt in grote mate hoe we omgaan met uitdagingen en doelen in ons leven. Er zijn verschillende soorten motivatie die ons handelen kunnen beïnvloeden.

Verschillende soorten motivatie

Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Deze twee vormen van motivatie kunnen een belangrijke rol spelen in hoe gemotiveerd we zijn om bepaalde taken uit te voeren.

 • Intrinsieke motivatie: Bij intrinsieke motivatie komt de drive om iets te doen vanuit jezelf. Je voert een activiteit uit omdat je er plezier aan beleeft, omdat het je uitdaagt of omdat je het als waardevol ervaart. Je handelt vanuit je eigen interesse en nieuwsgierigheid, zonder dat daar externe beloningen voor nodig zijn.
 • Extrinsieke motivatie: Extrinsieke motivatie vindt plaats wanneer je gemotiveerd bent door externe factoren, zoals beloningen, erkenning of vermijding van straf. Je voert een taak uit om een specifiek doel te bereiken buiten de activiteit zelf. Hoewel extrinsieke motivatie kan helpen om taken uit te voeren, is het vaak minder duurzaam dan intrinsieke motivatie.

De rol van intrinsieke en extrinsieke motivatie in zelfbeschikkingstheorie

In de zelfbeschikkingstheorie wordt benadrukt dat intrinsieke motivatie een belangrijke rol speelt bij het stimuleren van persoonlijke groei en welzijn. Wanneer je handelt vanuit intrinsieke motivatie, ervaar je een gevoel van autonomie, competentie en verbondenheid, wat essentieel is voor je psychologische behoeften.

Van binnen naar buiten: de dynamiek van motivatie

Als het gaat om motivatie, is het essentieel om te begrijpen hoe intrinsieke en extrinsieke motivatie ons gedrag sturen. Deze innerlijke en externe motivaties kunnen een diepgaand effect hebben op hoe we handelen en de keuzes die we maken.

Hoe intrinsieke motivatie ons gedrag beïnvloedt

Intrinsieke motivatie is de drijvende kracht achter activiteiten die we doen vanuit pure interesse, plezier of voldoening, zonder externe beloningen. Wanneer je intrinsiek gemotiveerd bent, ervaar je een gevoel van flow en voldoening in wat je doet. Het is als een innerlijk vuur dat je aanzet tot actie, puur omdat je er plezier aan beleeft of er waarde aan hecht. Deze vorm van motivatie leidt vaak tot meer creativiteit, doorzettingsvermogen en zelfs een betere prestatie.

 • Je voelt je gemotiveerd door de activiteit zelf, niet door externe beloningen.
 • Intrinsieke motivatie stimuleert creativiteit en doorzettingsvermogen.

Hoe extrinsieke motivatie kan veranderen in intrinsieke motivatie

Extrinsieke motivatie daarentegen drijft ons om iets te doen voor externe beloningen, zoals geld, status of lof van anderen. Hoewel extrinsieke motivatie op korte termijn effectief kan zijn, kan het onze intrinsieke motivatie ondermijnen als het te dominant wordt. Het interessante is dat extrinsieke motivatie kan evolueren naar intrinsieke motivatie als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld, wanneer je autonomie ervaart in een taak, kan je oorspronkelijke extrinsieke motivatie verschuiven naar een meer intrinsieke vorm, puur omdat je een gevoel van controle en eigenaarschap hebt.

 1. Extrinsieke motivatie draait om externe beloningen.
 2. Autonomie en competentie kunnen extrinsieke motivatie transformeren naar intrinsieke motivatie.

zelfbeschikkingstheorie

Motivatie in praktijk: toepassing van zelfbeschikkingstheorie

De zelfbeschikkingstheorie biedt waardevolle inzichten die toegepast kunnen worden in verschillende aspecten van ons leven. Hieronder volgt hoe deze theorie in de praktijk kan worden toegepast in het onderwijs, de werkomgeving en persoonlijke ontwikkeling.

Toepassing in het onderwijs

De zelfbeschikkingstheorie speelt een cruciale rol in het onderwijs, waar motivatie en leerprestaties hand in hand gaan. Door te focussen op de drie kernbehoeften – autonomie, competentie en verbondenheid – kunnen docenten een omgeving creëren waarin leerlingen intrinsiek gemotiveerd raken. Door hen keuzes te bieden en hun competentie te bevorderen, stimuleren docenten de motivatie van leerlingen. Daarnaast is het opbouwen van een ondersteunende gemeenschap essentieel voor het gevoel van verbondenheid.

 • Stimuleer autonomie door leerlingen keuzes te geven in hun leerproces.
 • Bevorder competentie door uitdagende, maar haalbare doelen te stellen.
 • Bouw een ondersteunende gemeenschap op waarin leerlingen zich verbonden voelen met elkaar en met de docent.

Toepassing in de werkomgeving

In de werkomgeving is het essentieel om werknemers te motiveren en betrokken te houden. Door de principes van de zelfbeschikkingstheorie toe te passen, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin werknemers floreren. Het bieden van autonomie in taken, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een ondersteunende werkcultuur zijn cruciaal voor het stimuleren van intrinsieke motivatie.

 • Geef werknemers autonomie over hoe ze hun taken uitvoeren.
 • Bied mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
 • Creëer een cultuur van ondersteuning en samenwerking binnen de organisatie.

Toepassing in persoonlijke ontwikkeling

Op persoonlijk vlak kan de zelfbeschikkingstheorie een leidraad zijn voor het nastreven van doelen en het creëren van een vervullend leven. Door te streven naar autonomie in beslissingen, het vergroten van competenties en het opbouwen van waardevolle relaties, kun je je intrinsieke motivatie versterken en persoonlijke groei realiseren.

Streef naar autonomie

Neem actief de controle over je leven en maak keuzes die in lijn zijn met je waarden en doelen.

 1. Identificeer wat voor jou belangrijk is en neem beslissingen die daarbij aansluiten.
 2. Geef jezelf de ruimte om fouten te maken en van je ervaringen te leren.
Versterk je competenties

Daag jezelf uit om nieuwe vaardigheden te leren en te groeien op verschillende gebieden.

 1. Stel haalbare doelen die je uitdagen en motiveer jezelf om ze te bereiken.
 2. Zoek naar mogelijkheden om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.
Bouw waardevolle relaties

Investeer in relaties die je ondersteunen, inspireren en vreugde brengen in je leven.

 1. Onderhoud contact met mensen die je energie geven en je groei stimuleren.
 2. Wees open voor nieuwe connecties en bouw aan een netwerk van steunende relaties.

Zelfbeschikkingstheorie kritisch bekeken

De zelfbeschikkingstheorie is een waardevol kader om menselijke motivatie te begrijpen, maar zoals bij elke theorie zijn er ook beperkingen en kritieken die het waard zijn om te verkennen.

Beperkingen en kritiek op de theorie

Hoewel de zelfbeschikkingstheorie veel inzicht biedt in de bronnen van motivatie, wordt er kritiek geuit op enkele aspecten van de theorie:

 • De theorie legt veel nadruk op intrinsieke motivatie en autonomie, waardoor de rol van extrinsieke motivatie soms onderbelicht blijft. In de praktijk kunnen zowel intrinsieke als extrinsieke motivatiebronnen een rol spelen bij ons gedrag.
 • Sommige critici beweren dat de theorie te Westers georiënteerd is en mogelijk minder toepasbaar in andere culturele contexten waar collectivistische waarden centraal staan boven individualistische autonomie.
 • Er wordt ook opgemerkt dat de nadruk op de drie basisbehoeften (autonomie, competentie, verbondenheid) misschien te beperkt is en dat andere psychologische behoeften mogelijk ook een rol spelen bij motivatie.

Contrast met andere motivatietheorieën

Als we de zelfbeschikkingstheorie vergelijken met andere bekende motivatietheorieën, zoals de Zelfdeterminatietheorie en de Expectancy Theory, zien we interessante contrasten:

 • De Zelfdeterminatietheorie, die nauw verwant is aan de zelfbeschikkingstheorie, legt ook de nadruk op intrinsieke motivatie, maar benadrukt nog sterker het belang van autonomie, competentie en verbondenheid voor het stimuleren van intrinsieke motivatie.
 • Aan de andere kant richt de Expectancy Theory zich meer op de verwachtingen van individuen over de uitkomsten van hun acties en hoe deze hun motivatie beïnvloeden, in plaats van op psychologische basisbehoeften.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *